Smart Recruitment Sites
MVO-beleid

MVO-beleid

MVO-beleid (CO2-beleid / CO2-Prestatieladder)

De strategie van de Praeceptum is gericht op het behalen van voldoende winst, waardoor werkgelegenheid en continuïteit van de organisatie zijn gewaarborgd en ontplooiingsmogelijkheden aan de medewerkers kunnen worden geboden.

Praeceptum is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord, vakkundig en klantgericht opereert. Door middel van het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende zorgsystemen, wordt een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie bewerkstelligd.

Zorgsystemen (zoals ISO 9001 en CO2 Prestatieladder), milieuzorg, energie-efficiency, duurzaamheid en verantwoord ondernemen vormen een niet meer weg te denken onderdeel van onze totale bedrijfsvoering. Deze onderwerpen staan dan ook als vast punt binnen Praeceptum op de agenda. Genoemde onderwerpen hebben voor ons een hoge prioriteit.

Praeceptum draagt haar MVO-prestaties actief uit, zowel intern als extern. Bewustwording, motivatie en betrokkenheid van medewerkers, het bewerkstelligen van goede werkomstandigheden en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gekoppeld aan het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot zijn speerpunten binnen Praeceptum. Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een continu en structureel karakter, waar de gehele organisatie bij betrokken is. Communicatie over alle aspecten van met MVO vindt ruimschoots plaats.

Milieu- en energiebeleid
Milieu- en energiebeleid zijn belangrijke onderdelen van de MVO-visie. Praeceptum wil daar waar mogelijk nadelige milieueffecten beperken. Enerzijds door continu te verbeteren op het gebied van energie-efficiency en het verminderen van de uitstoot van CO2, anderzijds door het in kaart brengen van fysieke afvalstoffen en potentiële reductiemogelijkheden.

Ketenaansprakelijkheid
Praeceptum erkent dat zij, als bedrijf, ook een verantwoordelijkheid heeft in de totale keten. Om deze reden worden ook concrete afspraken gemaakt met externe belanghebbenden, waaronder leveranciers, onderaannemers, belangengroeperingen en overheden om gezamenlijk te werken aan een betere leefomgeving.

Doelstellingen
Om het beleid gestalte te geven worden er eens per jaar doelstellingen vastgesteld. Deze doelstellingen ondersteunen en geven richting aan het totale beleid. De doelstellingen worden door, of onder verantwoording van, de directie verspreid door alle lagen van de organisatie. Deze doelstellingen zijn dynamische documenten en worden periodiek bewaakt.

Middelen
Om de visie en de hieraan gerelateerde taak- en doelstellingen te realiseren zullen binnen de mogelijkheden die Praeceptum heeft, voldoende tijd, personeel, middelen, materieel en financiën ter beschikking worden gesteld.

Praeceptum vertrouwt erop dat iedereen zich vanuit zijn of haar positie maximaal inzet om het MVO en hieraan gelieerde aspecten te respecteren en na te leven.

Hardinxveld-Giesendam,
Directie Praeceptum

Emissie Inventaris 2019

Emissie Inventaris 2020

Footprint 2019

Footprint 2020

Verantwoording reductiedoelstellingen

Verklaring actieve deelname aan initiatief 2020

Co2-bewust certificaat